Copyright

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Firma Caterpillar zachowuje wszystkie prawa do kopiowania wszelkich tekstów, graficznych reprezentacji i oprogramowania b?d?cych w?asno?ci? firmy Caterpillar i niniejszym autoryzuje elektroniczne kopiowanie przez u?ytkownika opublikowanych tu dokumentów jedynie w celu przesy?ania lub przegl?dania informacji. U?ytkownikowi nie wolno powiela?, modyfikowa? lub w inny sposób zmienia? jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukowa? informacje tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od firmy Caterpillar. Poza przypadkami wyra?nie okre?lonymi powy?ej, ?adna z informacji tu zawartych nie mo?e by? interpretowana jako nadaj?ca jak?kolwiek licencj? czy te? prawo do powielania, patentu lub znaku firmowego w ramach praw autorskich nale??cych do firmy Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadaj?ce im znaki, "Caterpillar Yellow" ("?ó?ty kolor Caterpillar") oraz element graficzny POWER EDGE jak równie? to?samo?? korporacyjna tutaj u?yte s? zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mog? by? wykorzystywane bez wcze?niejszej zgody. Nazwy: Cat i Caterpillar s? zarejestrowanymi znakami towarowymi Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

O?wiadczenie prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji ??cznie z tekstem, zdj?ciami i linkami (hiper??czami), s? PREZENTOWANE PRZEZ FIRM? CATERPILLAR INC. "TAKIE, JAKIE S?. WY??CZNIE JAKO UDOGODNIENIE DLA SWOICH DEALERóW I KLIENTóW FIRMY I NIE S? OBJ?TE ?ADN? GWARANCJ? ANI BEZPO?REDNI? ANI PO?REDNI?, W??CZAJ?C W TO, ALE NIE OGRANICZAJ?C TYLKO DO GWARANCJI U?YWALNO?CI LUB SPRZEDAWALNO?CI W OKRE?LONYM CELU LUB W CELACH NARUSZAJ?CYCH PRAWO. Firma Caterpillar Inc. nie bierze ?adnej odpowiedzialno?ci za b??dy lub przeoczenia w obr?bie niniejszej publikacji ani w innych dokumentach tu przytaczanych lub zawieraj?cych hiper??cza do tej strony. Publikacja niniejsza, jak równie? dokumenty powi?zane z ni?, mog? potencjalnie zawiera? techniczne lub inne nie?cis?o?ci i nie wszystkie wzmiankowane tu produkty i us?ugi s? wsz?dzie dost?pne. Informacje tu podane s? okresowo uzupe?niane lub zmieniane i firma Caterpillar zastrzega sobie prawo do zmian w ka?dej chwili produktów i us?ug opisanych w tej publikacji. Przed podj?ciem decyzji na podstawie zawartych tu informacji, nale?y skontaktowa? si? wcze?niej z najbli?szym dealerem firmy Caterpillar, w celu zasi?gni?cia uzupe?niaj?cych informacji.

W razie bezpo?redniego zwrócenia si? do firmy Caterpillar z komentarzami, pytaniami, sugestiami, pomys?ami itp., zwi?zanymi z niniejsz? witryn? internetow? lub produktami czy te? us?ugami firmy, wyra?acie Państwo zgod? na traktowanie przekazanych informacji jako jawnych oraz na to, ?e firma Caterpillar nie b?dzie zobowi?zana do odpowiedzi i b?dzie mog?a informacje te dowolnie powiela?, stosowa?, ujawnia? i rozpowszechnia? bez ?adnych ograniczeń, a tak?e - bez ograniczeń - opracowywa?, wytwarza? i wprowadza? do obrotu wyroby powsta?e z wykorzystaniem takich informacji.

?2018 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrze?one.

Spó?ka Caterpillar Inc. respektuje prawa autorskie, dlatego wdro?y?a zasad?, zgodnie z któr? z jej stron internetowych s? usuwane materia?y naruszaj?ce prawa autorskie ich w?a?cicieli. W przypadku stwierdzenia przez w?a?ciciela, ?e jego praca zosta?a skopiowana w sposób naruszaj?cy prawa autorskie, nale?y poinformowa? o tym agenta ds. praw autorskich spó?ki Caterpillar i przes?a? nast?puj?ce informacje wymagane przez amerykańsk? ustaw? Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upowa?nionej do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela wy??cznego prawa, które mia?o zosta? naruszone;
  2. identyfikacj? dzie?a, w stosunku do którego mia?o zosta? naruszone prawo autorskie lub list? dzie? na danej stronie internetowej, je?li powiadomienie dotyczy wielu naruszeń;
  3. identyfikacj? materia?u, który narusza prawa autorskie i powinien zosta? usuni?ty lub do którego powinien zosta? uniemo?liwiony dost?p, oraz informacje umo?liwiaj?ce zlokalizowanie tego materia?u;
  4. informacje umo?liwiaj?ce skontaktowanie si? ze stron? sk?adaj?c? skarg?;
  5. o?wiadczenie, ?e strona sk?adaj?ca skarg? dzia?a w dobrej wierze, oraz ?e na u?ycie materia?ów chronionych prawem autorskim nie zosta?a wydana zgoda przez ich w?a?ciciela, jego agenta lub nie zezwala tego prawo;
  6. o?wiadczenie, ?e informacje zawarte w zawiadomieniu s? prawid?owe, oraz stwierdzenie pod gro?b? kary za sk?adanie fa?szywych o?wiadczeń, ?e strona sk?adaj?ca skarg? jest upowa?niona do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela wy??cznych praw autorskich, które zosta?y naruszone.

Kontakt do przedstawiciela spó?ki Caterpillar ds. praw autorskich, którego nale?y poinformowa? o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej lub w zwi?zku z niniejsza stron? internetow?:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Do: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail: ?smith_james_r3@cat.com

草莓视频app在线下载