TECHNOLOGIA I INNOWACJA

Technologia i innowacja

Je?li jeste? sk?onnym do podejmowania ryzyka, my?l?cym analitycznie innowatorem, teraz jest twój czas w firmie Caterpillar.

Skupiamy si? na rozwoju technologii i rozwi?zań cyfrowych. Przyspieszamy nasz? prac? w tej przestrzeni, aby nasze maszyny, silniki i us?ugi mog?y zapewnia? jeszcze lepsze wyniki dla naszych klientów. Zachowamy nasz? pozycj? jako lidera dla przysz?ych pokoleń przez, stosuj?c nowe, radykalne technologie.

Je?eli jeste? gotów do tworzenia tego, co jeszcze nie istnieje, potencja? w firmie Caterpillar jest nieograniczony. Potraktuj to jako technologiczny startup w firmie znajduj?cej si? na li?cie Fortune 100. Je?li szukasz firmy, w której mo?na mie? znacz?cy wp?yw na rozwój technologii, nie musisz szuka? dalej.  

Age of Smart Iron

Caterpillar's Digital DNA - Episode 1 | Caterpillar Ventures

Caterpillar's Digital DNA - Episode 2 | Data Magic

Caterpillar's Digital DNA - Episode 3 | Drones

草莓视频app在线下载